شکوفه شهیدی
شکوفه شهیدی
مدیر مسئول
فریده رهنما
فریده رهنما
مشاور عالی دانه و سرپرست مجموعه آثار فریدون رهنما
هدی حامدی شهیدی
هدی حامدی شهیدی
مشاور هنری و تصویرگر دانه
پیام صیادی
پیام صیادی
مشاور فنی _ هنری
محمد خداداداش
محمد خداداداش
مشاور و ناظر چاپ